Bilder fra borettslaget.

Koselig nabotreff i OMV nr. 3 🙂

                                Valentinlyst år 2001                         Foto: Morten Antonsen/Adresseavisen

                          Nye Valentinlyst - illustrasjonsfoto                                                           Foto: TRYM