STYRESAMMENSETNING 2023-2024

Styreleder
Elisabeth Fredriksen, HHV 4                             908 92 447

Nestleder
Svein Fossum, OMV 8                                       951 94 349  

Styremedlemmer
Wenche E. Bye, OMV 5                                     916 69 614
Kristin Svee, OMV 3                                           934 80 788  
Rune Kjellberg, MBV 11                                      909 53 029
Sigmund Midtbø, HHV 2                                    958 92 965  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Varamedlemmer

1. vara  - Eva Slind, OMV 3                                 976 17 059
2. vara - Gunnar Ødegård, OMV 1                     970 21 300
3. vara - Jana Hammacher, MBV 11                   942 99 223
4. vara - Kari Johanne Rosset, OMV 3              920 42 665
5. vara - Adrian Storrø Olsen, OMV 5               924 84 866 

-----------------------------------------------------------------------------------------------