Infoskriv nr 6 - mars 2024 (høyblokkene)

Utleie av parkeringsplass i p-kjeller
Styret har innhentet juridisk bistand til å se på muligheter for utleie av parkeringsplasser.

Den eneste løsningen som er mulig, er at andelseiere som ønsker, kan leie ut plassen sin selv. Betaling skjer da direkte til den som leier ut plassen sin, til den pris partene har blitt enige om. Borettslaget er ingen part i dette.

Den enkelte andelseier må fremdeles betale parkeringsleie til borettslaget.

Styret må vite hvem som har tilgang til parkeringsanlegget. Det skal derfor sendes en orientering til styret når utleie er avtalt. Denne sendes til sv-fossu@online.no eller legges i styrepostkassene i høyblokkene.

Følgende opplysninger skal oppgis:
- Navn og telefonnr. på person som disponerer plass
- Registreringsnummer på bil til den som disponerer plass

Utleier må bestille strips og nøkkelbrikke. sv-fossu@online.no
Nøkkelbrikken gir kun adgang til parkeringsanlegget.

Når leieforholdet avsluttes, skal styret orienteres om dette.
Ved flytting må den enkelte selv sørge for å avslutte leieavtalen.


Endring i lånevilkår hos banken
Rentesatsen som benyttes i beregningen av rentedel felleskostnader er satt ned med 0,45%.

Dette skyldes en kombinasjon av at faktisk rentenivå er lavere enn budsjettert rentenivå, og at betingelsene med banken har blitt reforhandlet fra og med januar 2024.


Endringer i felleskostnad fra 1. april og 1. mai 2024 for høyblokkene (andel 1-330)
Nye andelseiere tar over deler av lånet til opprinnelige andelseiere (andel 1-330), slik at lån som står igjen på de opprinnelige andelene, har blitt redusert etter innflytting av siste byggetrinn. Reduksjonen i lån og lavere rente fører til at felleskostnadene har gått ned.

Dessverre ble det gjort en feil da TOBB registrerte de nye andeler i systemet. Dette førte til at felleskostnaden på renter ble lavere på faktura for april, enn den skulle ha vært.
Dette blir korrigert fra og med mai. TOBB beklager dette.

Spørsmål knyttet til endring i felleskostnad renter kan sendes til bedriftsmarked@tobb.no

Med hilsen
Styret i Valentinlyst Borettslag

Tilbake til 'infoskriv fra styret'