Infoskriv nr 5 - januar 2024 (høyblokkene)

Møte mellom det tidligere styret og dagens styre

I skrivet datert 20. desember 2023 som ble sendt alle andelseiere fra noen av de tidligere styremedlemmene, ble det bedt om møter mellom nytt og gammelt styre. Onsdag 10. januar ble det avholdt møte mellom sentrale personer fra de tidligere styrene i både VBL og VPU, og dagens styreledere i både VPU og VBL samt et styremedlem. Advokat fra TOBB var møteleder.

Nye Valentinlyst og p-kjelleren
Styret i både VBL og VPU legger ned betydelig innsats for å fremskaffe et så komplett bilde av utbyggingsprosjektet som mulig, helt fra de første planleggingsmøter frem til i dag. I dette arbeidet får vi solid bistand av bl.a. jurister og økonomer fra TOBB m.fl.

Vi ber om tålmodighet for det arbeidet som nå utføres, da det er svært krevende både praktisk og juridisk. Vårt mål er, så godt det lar seg gjøre, å komme til bunns i saken.

Vi vil holde dere orientert når vi har informasjon som kan deles.

Ekstra boder i kjelleren
I høyblokkene er noen større rom i kjellerne delt opp i flere mindre boder som andelseiere kan leie. Disse bodene hører ikke til leiligheten, men blir ved salg av leiligheten automatisk sagt opp av TOBB, som administrerer utleie av ekstrabodene. Andelseiere som er interessert i å leie en ekstra bod, kan melde dette til TOBB. Da blir man satt på en venteliste i påvente av at en bod blir ledig i kjelleren i den blokken man bor i.

Fellesrom i kjelleren
Lagring i de store fellesrommene i kjellerne vil bli avviklet. Det vurderes å dele disse opp i mindre boder for utleie, lik bodene som allerede er etablert (ref. punktet over). Dette vil bidra til at flere kan få tilgang til disse rommene.

Derfor må alle som har noe lagret i disse rommene fjerne dette innen 1. mai.

Vaskerommene
Styret får jevnlig henvendelser om at vaskeriene forlates dårlig rengjorte.
Både maskinene i vaskerommet skal rengjøres, og gulvet både i tørkerommet og i vaskerommet skal vaskes av bruker før nøkkelen leveres videre.Det er satt av én dag pr etasje for bruk av vaskeriet. Beboerne i hver etasje må avtale seg imellom fordeling av tilgangen til vaskeriet. Maskinene kan brukes mellom kl.07:00 og kl. 2100. Nøkkelen skal leveres videre til neste etasje senest kvelden før neste etasje har sin vaskedag, ref. «VASKERILISTE VALENTINLYST BL 09.nov 2023 - 25.juni 2024»
Denne listen henger både på vaskerommene og på informasjonstavlene i hallen i 1.etg.

Merking av gatenavn og husnummer på vårt område
Styret er i dialog med bl.a. kommunen og TRYM for å få på plass tydelig merking på området. I tillegg til permanent merking, skal vi også sikre tydelig merking under resten av byggeperioden.

Ro og orden
Styret har i det siste mottatt flere klager på støy.
Vi minner derfor om våre husordensregler, som bl.a. sier:

Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy som for eksempel banking, boring
og sliping, må ikke foregå etter kl. 20:00 mandag - fredag, eller lørdag etter kl. 17:00, og ikke i det hele tatt på søndager og helligdager
.

Generalforsamling 2024
Årets generalforsamling blir avholdt etter påske.
Vi melder ut dato så snart denne er bestemt.

Fungerende styremedlem
Etter at Helge Tiller den 25. september 2023 trakk seg fra sine styreverv i borettslaget (VBL) og i parkeringsselskapet (VPU) med umiddelbar virkning, har 1. varamedlem deltatt på styremøtene.

For at et varamedlem skal kunne signere styreprotokoller, må varamedlemmet i TOBBs sitt system registreres som styremedlem, dette selv om vedkommende kun er fungerende styremedlem. I Brønnøysundregistrene står vedkommende fortsatt oppført som varamedlem.

Praksisen hvor et medlem av styret trer inn i en annen rolle enn den vedkommende opprinnelig ble valgt inn i, er ikke uvanlig. Dette ble bl.a. gjort da Rune Kjellberg gikk inn i rollen som fungerende styreleder etter at Tor A. Prytz gikk ut av styret. Dette selv om Rune Kjellberg aldri var valgt til styreleder på en generalforsamling.

Det er i henhold til loven ikke et krav om at man avholder ekstraordinær generalforsamling for kun å gjennomføre et suppleringsvalg til styret.
Et varamedlem kan tre inn i rollen som fungerende styremedlem frem til en ordinær generalforsamling, på lik linje som en nesteleder kan tre inn i rollen som fungerende leder, om det skulle være behov for det.

Vennlig hilsen oss i styret
31. januar 2024